Disclaimer www.touchallsenses.nl

De informatie zoals weergegeven op deze website is naar beste weten en met de grootste zorg samengesteld. De samenstellers aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die bij toepassing, gebruik of misbruik van de informatie en/of producten kan ontstaan. De verzamelde informatie is gebaseerd op studies en experimenten van gebruikers verspreid over de hele wereld en is afkomstig van diverse literatuurbronnen en is uitdrukkelijk alleen bedoeld ter informatie. Wij garanderen en claimen niet dat onze producten hetzelfde effect zullen hebben in alle voorkomende, of vergelijkbare gevallen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die All Senses besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.  De informatie op www.touchallsenses.nl wordt met regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aromatika producten zijn alleen bestemd voor uitwendig gebruik tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zoals met elk natuurproduct, dienen ook Aromatika (huid-) producten vooraf getest te worden op klein gedeelte van de huid en direct te worden gestopt wanneer zich problemen voordoen. In incidentele gevallen kan het gebruik tot onverwachte allergische reacties leiden. Bij twijfel wordt het daarbij aanbevolen om een arts te raadplegen. Onze producten zijn natuurproducten, daardoor kan het product per batch variëren. De geleverde natuurproducten kunnen mogelijke geur- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van All Senses ook niet via een eigen netwerk. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van All Senses worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.touchallsenses.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.touchallsenses.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.touchallsenses.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie of producten die door middel van deze website zijn verkregen.